Gällivare Allmänningsskog, Garvaregatan 8, 982 32 Gällivare, Tel 0970-140 55, Fax 0970-148 97, info@allm.se

Premier och Bidrag

Premier och bidrag

Skogsvård, Återväxtåtgärder

Plantor och Frön: 2:60/planta, 2:75/grönrisplanta – Allmänningens inköpspris för frön samt 500:-/ha för sådd.
Markberedning: 2500:-/ha
Flyttkostnad av maskiner vid markberedning tillkommer med 2 500 kr
Hyggesbränning: 3000:-/ha 50% av maskinkostnad.
Skogs/skyddsdikning: Se Maskinarbeten i jord- och skogsbruk

Beståndsvård

Hyggesrensning: 2600:-/dagsverke 75 % bidrag eller 75% av fakturakostnad
Röjning: 2600:-/dagsverke eller 75% av faktura kostnad
Gallring: 1400:-/ha eller underröjning i gallring 70 % av SKS:s kostnadsberäkning
Stamkvistning: 750:-/ha
Rågångar: 1300:-/km
Ladda hem blankett för rågångsrensning ››
Skogsgödsel: 50% Max 80000:-/år och 600:-/ha för spridning

Skogsbruksplaner

”Grön” plan: 65%
– digitalisering: 30%
Egen utförd plan: 70:-/ha
Skyddsutrustning för skogsarbete: 70% maxbelopp 5000:-/år

Ladda hem Detaljerad beskrivning av bidrag/premier ››
Ladda hem blankett för ansökan om skogsvårdpremier ››
Ladda hem Blankett för registrering av kontonummer ››

Övriga premier/bidrag

Motor- och röjsågsutbildning

70% av styrkt kostnad, max 4500:-/år

Enskilda skogsbilvägar inom skogsbruk

Underhåll samt väggrus och vägskyltar: Max 50% av styrkt kostnad, max 100 000:-/år och objekt inom 2-års period.
Vägplanering, projektering och upprättande av bygghandlingar: Max 60% av kostnaden, dock max 10000:-
Underhåll av samfällda vägar: 65% av styrkt kostnad. Faktura/avsyning. Styrelsens godkännande före arbetets påbörjan
Röjning av vägslänt: 1000:-/km väglängd

Maskinarbeten

Diverse arbeten inom jord- och skogsbruk: 50% av styrkt kostnad
– byggnad av enklare skogsbilvägar: 50%, max 30:-/m
– vid samordning mellan flera fastigheter: 65%, max 40:-/m
– 3 C-vägar, bombering: 50%, max 50:-/m
– vid samordning mellan flera fastigheter: 65%, max 65:-/m Som ni ser är förändringen på vägar samma som tidigare men med tillägget samordning flera fastigheter då premien blir större.
Trummor och enklare broar: 50% av styrkt materialkostnad. 65% vid samordning.
Nybyggnad och rep ekonomibyggnad: 15% av godkänd kostnad max 15000:-. Styrelsens godkännande före arbetets påbörjan.

Djurhållningspremier

Nötkreatur: 2000:-/år Skriftlig försäkran om medeldjurtal
Får: 500:-/tacka och år

Markbehandling

Omplöjning av gammal vall: 2500:-/ha Högst vart 4:e år samma vall om annat ej beslutats
Konstgödsel och kalk: 50%, max 40000:-/år för jordbruk

Nybyggnation av VA-anläggningar

– delägare: 20%, max 20000:-
Organisationsbidrag

Fiskevårdsområden, Samfällighetsföreningar, (bildande): 75% av förrättningskostnaden sedan övriga bidrag frånräknats. Maxbelopp 10.000:-
Vägsamfällighetsföreningar, (bildande): Max 50% av kostnaden, dock max 10000:-

Fiskevårdsbidrag

Fiskevårdsområden, Samfällighetsföreningar, Byaområden: 30% av styrkt kostnad, max 20000:-
Länsstyrelsens tillstånd krävs